VKN

Varhaug Kabelnett

Meny:
Startside
Styret
Kanaler
CanalDigital
 

Utskriftsvennlig side av vedtektene

Vedtekter for Varhaug Kabelnett
(revidert april 2002)

                         §1
Foreningens navn er Varhaug Kabelnett :
                         §2
Varhaugs Kabelnetts formål er å formidle radio og tv-programmer på "non
profitt" basis. Dette innebærer at medlemmer ikke kan få utbetalt noe av foreningens eventuelle overskudd, men er heler ikke ansvarlig utad med større beløp enn tilknyttingsavgiften og den årlige medlemsavgiften.
Foreningen skal drive i henhold til konsesjonsvilkår og det til enhver gjeldene  lover og forskrifter om formidling av program gjennom kabel.
                           §3
Medlemmer er de som til enhver tid har underskrevet abonnementskontrakt, betalt tilknytningsavgift og betalt årlig medlemsavgift. Dersom ett av vilkårene mangler er vedkommende ikke å betrakte som medlem.
Abonnementet følger boligen. Tidligere abonnent er ansvarlig i henhold til kontrakt,
inntil melding til Varhaug Kabelnett om at ny abonnent har overtatt abonnementet.
                         §4
årsmøte er foreningens øverste organ, og kan treffe beslutning om ethvert foreningsanliggende. ordinært årsmøte
skal holdes en gang hvert år, senest utgangen av mars. Alle medlemmer har møte og stemmerett.
Årsmøte skal behandle:   Styrets årsberetning og regnskap/budsjett.
                                             Innkomne forslag.
                                             Bestemme medlemsavgift. Betales forskuddsvis.
                                             Revidere vedtektene.
                                             Bestemme programvalg.
                                             Velge styre og revisorer.
Innkalling til årsmøte skal skje minst 4 uker før årsmøte. Det skal opplyses at forslag til årsmøte må sendes styret innen 2 uker før årsmøte. Innkalling kan skje over infokanal eller annonse i lokalavisen.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/10-del av medlemmene skriftlig angir et bestemt emne til behandling. Innkalling med 4 ukers frist.
                          §5
Hvert medlem har 1 stemme.
Alle beslutninger på årsmøte avgjøres med alminnelig flertall.
Vedtektsendringer krever likevel 2/3 flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke.
Dersom Varhaug Kabelnett skal overdras til andre/legges ned kreves det 70% fremmøte på årsmøte av
medlemmene og 2/3 flertall.
Årsmøte bestemmer då hva som skal skje med foreningens verdier.
                          §6
Styret skal bestå av:        Leder, kasserer og 4 styremedlemmer.
                                            Leder og kasserer velges for 1 år om gangen.
                                            Styremedlemmer velges for 2 år, slik at det er 2 på valg hvert år.
                                            Dette for å sikre kontinuitet.
                                            Styret skal:
                                            1. Påse at det føres regnskap i henhold til gjeldene regler.  (Regnskapet avsluttes
                                            31.12.)
                                            2. Ivareta den daglige drift av anlegget og oppfylle beslutninger fra årsmøte.
                                            3. Ivareta nødvendige avsetninger for utbygging, reparasjoner og fornyelse av nettet.
                                            4. Kalle inn til årsmøte / ekstraordinært årsmøte.
                                            5. Føre referat fra styremøtene.
Det velges revisorer for 1 år.

                         §7
Medlemmet er ansvarlig for service og vedlikehold for den del av anlegget som er innenfor tomtegrensen.
Alle kostnader for avgraving / skade på kabel vil bli belastet den som har utført skadeverket. Varhaug Kabelnett sørger for oppmerking av kabelføringer på førespørsmål.
                         §8
Medlemmet har ikke adgang til å videreformidle program som mottas frå Varhaug Kabelnett til hustander som ikke omfattes av denne avtalen.
Ved for sein betaling av medlemsavgift påløper det purregebyr.
Etter  annen gangs purring skal det gis skriftlig varsel om avkobling av kabelen. Det skal gis 14 dagers frist. Blir kabelen avkoblet må medlemmet betale for av/påkobling.
Medlemmet kan få koblet seg av kabelen og sleppe å betale medlemsavgift ved å gi melding til styret om det.
Medlemmet må betale kostnadene for å koble seg på att.

 

 


 

 

Designet av Oddvar Dubland
Copyright © 2001 VARHAUG KABELNETT. Med enerett.
Revidert: 19.09.17.